Regulamin serwisu MyMeest.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

OPERATOR
Meest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Transportowców 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000259760, NIP: 872-22-67-231, zarejestrowana jako krajowy operator pocztowy pod numerem B-00183.

OPERATOR ZAGRANICZNY
usługodawca działający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którym OPERATOR podpisał umowę na dostawę przesyłek, w zależności od lokalizacji magazynu jest to:

w przypadku USA - Meest-America Inc. z siedzibą w New Jersey, 641 Dowd Avenue Elizabeth, NJ 07201,

w przypadku Niemiec – Meest Germany z siedzibą w Westerburgu, Langenhahner Str. 41A, 56457 Westerburg, Niemcy,

w przypadku Wielkiej Brytanii – Meest UK z siedzibą w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ.

PARTNERZY
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972, NIP:5250007313.
InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-28-95-061, Regon 120246484.
“RUCH” S.A., Spółka z siedzibą w Warszawie 00-872, ul. Chłodna 52, zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, numer NIP: 118-14-58-699.

SERWIS
Prowadzony przez OPERATORA pod nazwą MyMeest.pl serwis, w ramach którego UŻYTKOWNIK dokonuje zlecenia usługi dostarczenia towarów nadanych za granicą na wskazany w zleceniu adres w Polsce, zgodnie z wybraną opcją dostawy realizowaną przez PARTNERÓW.

UŻYTKOWNIK
Osoba fizyczna lub podmiot prawny, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez OPERATORA w ramach SERWISU na zasadach określonych w Regulaminie.

OPCJA DOSTAWY
Sposób dostawy w Polsce nadanych towarów, wybrany przez UŻYTKOWNIKA, obejmujący dostawę kurierską lub odbiór w punkcie.

DOSTAWA KURIERSKA
Dostawa towarów na wskazany adres w Polsce w ramach usługi Pocztex Kurier 48.

ODBIÓR W PUNKCIE
Dostawa towarów do placówki Poczty Polskiej/ na stację paliw ORLEN, do paczkomatu InPost oraz do kiosku RUCH-u.

KONTO
Prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez OPERATORA pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU.

UMOWA
Umowa pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OPERATOREM na dostawę nadanych przez UŻYTKOWNIKA towarów od OPERATORA ZAGRANICZNEGO do wskazanego przez UŻYTKOWNIKA adresu.

REJESTRACJA
Utworzenie KONTA poprzez wpisanie wymaganych przez formularz danych.

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin.

Artykuł 1.2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1.2.1. UŻYTKOWNIKIEM SERWISU może być:

 • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

1.2.2. Warunkiem uczestnictwa w SERWISIE jest Rejestracja KONTA UŻYTKOWNIKA poprzez podanie następujących danych:

 • osoba fizyczna – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj), adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna – pełną nazwę, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj), adres e-mail, numer bezpośredniego telefonu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z OPERATOREM i PARTNERAMI.

1.2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawidłowości danych w formularzu rejestracyjnym na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

1.2.4. UŻYTKOWNIK w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie przez OPERATORA i PARTNERÓW informacji o swoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i prawem polskim.

1.2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji OPERATOR tworzy dla UŻYTKOWNIKA KONTO przypisane do nazwy (loginu). UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do KONTA po podaniu w SERWISIE loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu UŻYTKOWNIKA pełni podany przez niego adres e-mail.

1.2.6. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z KONTA UŻYTKOWNIKA będą traktowane jako zamówione przez UŻYTKOWNIKA.

1.2.7. Po zakończonej Rejestracji UŻYTKOWNIKOWI przypisany zostaje niepowtarzalny 8-znakowy numer ID. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest każdorazowo umieszczać go obok swojego nazwiska w formularzach dostawy przesyłki pocztowej nadawanej na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

1.2.8. KONTO zawiera dane podane przez UŻYTKOWNIKA podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych UŻYTKOWNIK zobowiązany jest dokonać niezwłocznej aktualizacji poprzez edycję profilu.

1.2.9. UŻYTKOWNIK może posiadać więcej niż jedno KONTO, przy czym do każdego KONTA musi być przyporządkowany inny adres e-mail, a KONTA nie mogą być wykorzystywane do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień REGULAMINU, w tym dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za usługi zrealizowane w ramach serwisu.

1.2.10. OPERATOR zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA, zablokowania dostępu do wybranych usług świadczonych w SERWISIE, bądź usunięcia KONTA, w przypadku podejrzenia, że:

 • bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone;
 • postanowienia Regulaminu są łamane przez UŻYTKOWNIKA;
 • UŻYTKOWNIK działa na szkodę OPERATORA, OPERATORA ZAGRANICZNEGO bądź PARTNERÓW.
 • OPERATOR może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA przez UŻYTKOWNIKA od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego KONTA. Po dokonaniu zmiany hasła UŻYTKOWNIK natychmiast odzyska dostęp do KONTA.

1.2.11. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI stały podgląd śledzenia przesyłki, dzięki któremu UŻYTKOWNIK wie gdzie znajduje się jego przesyłka.

1.2.12. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę, aby wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego za granicą określonych w przepisach Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Prawa Celnego i Podatkowego dokonywał OPERATOR na podstawie upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.

2. USŁUGI

Artykuł 2.1. RODZAJE USŁUG

2.1.1. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dostarczenia towarów z zagranicy (USA) na wskazany adres w Polsce, zgodnie z wybraną opcją dostawy.

2.1.2. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dodatkowych usług takich jak:

 • dodatkowe zabezpieczenie przesyłki, przez co rozumie się umieszczenie przesyłki w dodatkowym opakowaniu ochronnym
 • przepakowanie przesyłki, przez co rozumie się umieszczenie przesyłki w innym (mniejszym lub większym) opakowaniu
 • konsolidację, przez co rozumie się łączenie kilku paczek w jedną przesyłkę
 • podzielenie przesyłki, przez co rozumie się utworzenie z jednej przesyłki wielu przesyłek
 • wykonanie zdjęć zawartości przesyłki i wysłaniu ich do UŻYTKOWNIKA przed wysłaniem przesyłki do Polski

2.1.3. Wysokość opłat za SERWIS i dodatkowe usługi określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 2.2. TOWARY ZAKAZANE W OBROCIE POCZTOWYM

2.2.1. We wszystkich kategoriach towarów zakazane jest wysyłanie:

 • przedmiotów, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich;
 • narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia;
 • dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące;
 • materiałów wybuchowych, łatwopalnych, zapalnych, broni lub innych niebezpiecznych towarów;
 • rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów;
 • substancji promieniotwórczych i substancji wywołujących zakażenie;
 • przedmiotów nieprzyzwoitych i niemoralnych;
 • przedmiotów podrobionych i pirackich kopii;
 • przedmiotów, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia.

2.2.2. Niedozwolone jest umieszczanie w paczkach żywych zwierząt.

2.2.3. Zabronione jest wysyłanie przedmiotów o wyjątkowej wartości, takich jak:

 • dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro;
 • biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie;
 • monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych.

2.2.4. Towary zakazane w obrocie pocztowym mogą zostać zarekwirowane przez odpowiednie służby m.in. służby celne. OPERATOR i PARTNERZY nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu towar.

2.2.5. Dozwolone jest wysyłanie przedmiotów, za których stan OPERATOR, OPERATOR ZAGRANICZNY i PARTNERZY nie odpowiadają:

 • wszystkie bilety, w tym podróże i na wydarzenia;
 • jedzenie w formie stałej lub płynnej przechowywane w szkle lub ceramice;
 • artykuły wykonane w dużej mierze lub w całości ze złota, srebra lub innych metali szlachetnych;
 • papiery wartościowe na okaziciela, w tym certyfikaty akcji;
 • obligacje oraz kupony;
 • kamery;
 • elementy ceramiczne lub kompozytowe, w tym szkło bez ograniczeń, lustra, kryształy, ceramika, porcelana, marmury, kamień, łupek, żywica, granit, beton (lub dowolny element zawierający te materiały);
 • chłodzone jedzenie;
 • kupony, vouchery, tokeny;
 • karty kredytowe / karty debetowe;
 • pieniądze;
 • jajka;
 • meble płaskie o ostrych krawędziach metalowych;
 • skamieniałości;
 • meble (bez opakowania płaskiego);
 • pozostałości ludzkie i zwierzęce, w tym popioły;
 • elementy wykonane ze szkła lub zawierające szkło;
 • biżuteria;
 • sprzęt AGD ;
 • oświetlenie;
 • bilety loterii, karty zdrapkowe lub podobne;
 • instrumenty muzyczne;
 • dokumenty ubezpieczeniowe;
 • dokumenty identyfikacyjne, np. paszport;
 • obrazy / nadruki na płótnach;
 • żywność łatwo psująca się;
 • artykuły łatwo psujące się;
 • rośliny, nasiona, kwiaty i pochodne roślinne;
 • naturalne futro;
 • elementy żywiczne, bursztynowe;
 • skrypty lub certyfikaty subskrypcji;
 • karty SIM;
 • okulary;
 • teleskopy;
 • telewizory i monitory;
 • wyroby tytoniowe;
 • zegarki;

Artykuł 2.3. ROZPOCZĘCIE USŁUGI

2.3.1. W celu korzystania z SERWISU UŻYTKOWNIK powinien dokonać Rejestracji KONTA w serwisie.

2.3.2. W celu dokonania wstępnej wyceny kosztów dostawy wymagane jest, by UŻYTKOWNIK określił:

 • gabaryty paczki – wymiary i wagę. W przypadku braku możliwości określenia dokładnych danych, dopuszczalne jest określenie przybliżonych wymiarów i wagi paczki, przy czym do ostatecznego wyliczenia kosztów dostawy brana będzie pod uwagę rzeczywista waga i wymiary paczki, określona przez pracownika OPERATORA ZAGRANICZNEGO w momencie przyjęcia przesyłki na magazyn OPERATORA ZAGRANICZNEGO;
 • sposób dostarczenia przesyłki w Polsce – wybierany z listy dostępnych dla danych gabarytów opcji dostawy;
 • nadawcę przesyłki i odbiorcę przesyłki ( przy czym dopuszczalne jest, aby była to ta sama osoba);
 • zawartość przesyłki;
 • zawartość przesyłki;

2.3.3. Informacje wymagane do wyceny dostawy powinny być rzetelne i kompletne. Wprowadzenie niekompletnych lub nieprawdziwych informacji może skutkować wydłużeniem standardowego czasu realizacji usługi lub niemożliwością jej realizacji. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych informacji ze stanem faktycznym.

Artykuł 2.4. PRZEBIEG USŁUGI

UŻYTKOWNIK dokonuje zgłoszenia realizacji usługi poprzez utworzenie w SERWISIE „Nowej Paczki”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że UŻYTKOWNIK wcześniej zlecił nadanie swojej przesyłki na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO (np. kupując dany towar w sklepie za granicą jako miejsce dostawy UŻYTKOWNIK wpisał adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO – magazynu w New Jersey, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064 lub magazynu w Delaware, 460 Copper Drive, Newport, DE 19804 lub magazynu w Westerburgu, Langenhahner Str. 41A, 56457 Westerburg, Niemcy lub magazynu w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ.

2.4.2. OPERATOR ZAGRANICZNY dokonuje rejestracji w SYSTEMIE dostarczonych na jego adres towarów. Warunkiem przyjęcia towarów przez OPERATORA ZAGRANICZNEGO jest brak konieczności zapłaty za przesyłkę przy odbiorze

2.4.3. OPERATOR ZAGRANICZNY w momencie przyjęcia przesyłki w magazynie za granicą dokonuje weryfikacji stanu jej opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uszkodzeń opakowania następuje spisanie protokołu stanu opakowania przesyłki w obecności kuriera doręczającego przesyłkę lub jej dostawcy. Następnie OPERATOR informuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałym fakcie i uzgadnia dalsze postępowanie, które przewiduje alternatywne zapakowanie przesyłki z ewentualnym sprawdzeniem stanu zawartości bądź jej odesłanie do nadawcy. Przy czym w każdej sytuacji jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z Cennikiem usług, wykonana po uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM.

2.4.4. OPERATOR ZAGRANICZNY zapewnia przepakowanie przesyłki w pudełko zabezpieczające na okres podróży, ponadto dokonuje obróbki przyjętej przesyłki/przesyłek zgodnie z dyspozycjami UŻYTKOWNIKA określonymi w Art. 3 RODZAJE USŁUG. OPERATOR zastrzega sobie możliwość sugerowania UŻYTKOWNIKOWI, jakie dodatkowe operacje mogą zostać dokonane w przypadku danej przesyłki, a jakie nie są wskazane lub możliwe do wykonania.

2.4.5. UŻYTKOWNIK poprzez SERWIS dokonuje zlecenia wysłania gotowego towaru na wskazany adres w Polsce. Ostateczna wysyłka w Polsce odbywa się z magazynu OPERATORA po wypełnieniu przez OPERATORA wszelkich niezbędnych dokumentów celnych i dokonaniu przez OPERATORA właściwych procedur celnych dopuszczających do obrotu na terytorium Unii Europejskiej towarów stanowiących zawartość przesyłek. OPERATOR dokonuje wszelkich czynności związanych z obsługą celną w imieniu UŻYTKOWNIKA.

2.4.6. Dopuszczenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej jest równoznaczne z wydaniem przesyłki do dostarczenia zgodnie z opcją dostawy wybraną przez UŻYTKOWNIKA w procesie zamawiania usługi.

Artykuł 2.5. ZAWARCIE UMOWY

2.5.1. Zawarcie UMOWY następuje w momencie przybycia zamówionej przesyłki do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO i jej rejestracji w SERWISIE.

2.5.2. Zawarcie UMOWY skutkuje koniecznością zapłaty przez UŻYTKOWNIKA wszystkich należności wyliczonych w procesie wyceny usługi i zweryfikowanych w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO i OPERATORA w Polsce.

2.5.3. OPERATOR dostarcza towar do UŻYTKOWNIKA w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przesyłki przez magazyn OPERATORA w Stanach Zjednoczonych. Czas dostawy jest orientacyjny, może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od OPERATORA (np. odprawa celna).

Artykuł 2.6. ROLA OPERATORA

2.6.1. OPERATOR odpowiada za terminowe dostarczenie przesyłek od momentu ich rejestracji w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

2.6.2. PARTNERZY odpowiadają przed OPERATOREM za terminowe dostarczenie towarów od momentu odebrania ich z magazynu – siedziby OPERATORA w Polsce, do którego OPERATOR ZAGRANICZNY dostarczy towar (adres: ul. Transportowców 5 39-200 Dębica) do momentu dostarczenia UŻYTKOWNIKOWI lub osobie przez niego wskazanej.

2.6.3. OPERATOR nie odpowiada za termin dostawy towarów dokonywany przez poszczególne sklepy, osoby prywatne, osoby prawne sprzedające towary za granicą i wysyłające je do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO za granicą.

2.6.4. OPERATOR standardowo nie weryfikuje zawartości przesyłanych przesyłek, ale zastrzega sobie taką możliwość, jeżeli przesyłka wzbudza podejrzenie, co do prawidłowości jej przesyłania w obrocie pocztowym lub na życzenie UŻYTKOWNIKA. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów przesyłanych w przesyłkach pocztowych, ich zawartość oraz skład. Każdorazowo organem uprawnionym do sprawdzenia zawartości przesyłki jest Urząd Celny, który w przypadku odkrycia materiałów niedozwolonych prawem w przesyłce może ją zarekwirować.

2.6.5. Towar będący przedmiotem świadczonej usługi jest ubezpieczony do kwoty zadeklarowanej przez klienta, nieprzekraczającej 500 zł w przypadku punktów partnerskich oraz nieprzekraczającej 1000 zł w przypadku dostawy adresowej. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego w zależności od poszczególnych usług.

2.6.6. W przypadku, gdy działania UŻYTKOWNIKA naruszają postanowienia Regulaminu, bądź gdy KONTO lub działalność UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU wymaga dodatkowej weryfikacji danych, OPERATOR może:

 • udzielić UŻYTKOWNIKOWI ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność KONTA UŻYTKOWNIKA w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach SERWISU.

2.6.7. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialność za działania stycznych służb i serwisów, wykorzystywanych do realizacji usługi oferowanej UŻYTKOWNIKOWI, lecz nie związanych z OPERATOREM (banków, operatorów systemów płatności elektronicznych, służb pocztowych dostarczające przesyłki do OPERATORA ZAGRANICZNEGO, dostawców usług internetowych itp.)

Artykuł 2.7. OPŁATY I PROWIZJE

2.7.1. Usługi świadczone przez OPERATORA w ramach SERWISU są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest UŻYTKOWNIK.

2.7.2. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.7.3. UŻYTKOWNIK dokonuje opłaty poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eService), PayPal, w walucie PLN.

2.7.4. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do opłacania wygenerowanych płatności w terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia o płatności.

2.7.5. UŻYTKOWNIK wypełniając formularz zamówienia usługi bierze pełną odpowiedzialność i deklaruje wartość zakupionego i przewożonego towaru. Wartość towaru musi być zgodna z ceną jego zakupu. Przesyłki o zadeklarowanej wartości poniżej 22 EUR i skierowane do osoby fizycznej podlegają zerowej stawce VAT-u i nie podlegają opłatom celnym. Przesyłki o wartości do 150 EUR mogą zostać zwolnione z cła ale podlegają opłacie VAT-u w wysokości 23%.Niektóre przedmioty, np. sprzęt elektroniczny (laptopy, komputery) są całkowicie wolne od cła. Wysokość cła można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w systemie ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna.

2.7.6. Jeśli usługa dostawy dotyczy magazynu zlokalizowanego poza terenem Unii Europejskiej, wysokość cła i VAT-u zostanie obliczona w momencie dostarczenia przesyłki do magazynu OPERATORA w Polsce, gdzie następuje odprawa celna. W przypadku jeżeli wartość rzeczywista towaru różni się od wartości deklarowanej, wtedy niezwłocznie UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany drogą elektroniczną o całkowitym podatku celnym (cło i VAT) i jest zobowiązany do uregulowania opłaty . Przy czym OPERATOR ma prawo wstrzymać wysyłkę towaru do czasu uiszczenia przez UŻYTKOWNIKA wszelkich opłat.

2.7.7. W przypadkach opisanych w punktach 2.7.5. oraz 2.7.6. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia przez OPERATORA faktury do uregulowania opłat celnych i podatku VAT opisanych w punkcie 2.7.6., poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eService), PayPal, w walucie PLN. W przypadku braku wpłaty za każdy dzień zwłoki OPERATOR obciąży UŻYTKOWNIKA kosztem 5 zł/dzień/paczkę.

2.7.8. Po okresie 50 dni kalendarzowych od momentu pierwszego wezwania do zapłaty opłat opisanych w punkcie 2.7.6 i braku wpłaty towar UŻYTKOWNIKA jest poddawany utylizacji.

Artykuł 2.8. REZYGNACJA Z USŁUG W RAMACH SERWISU

2.8.1. UŻYTKOWNIK ma prawo zrezygnować z zamówionej usługi w momencie gdy towar będący przedmiotem umowy znajduje się w magazynie OPERATORA za granicą. W takim przypadku - rezygnacji z wykonania usługi, OPERATOR zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej prowizji. Zwrot wpłaty dokonanej przez UŻYTKOWNIKA zostanie pomniejszony o należną OPERATOROWI prowizję w wysokości 20 % wartości podstawowej usługi, natomiast usługi dodatkowe/usługi dodatkowe na żądanie takie jak np. konsolidacja, zrobienie zdjęcia, przechowywanie na magazynie i inne nie ulegają zwrotowi.

2.8.2. Jeśli rezygnacja z usługi nastąpiła już po wysłaniu przesyłki do Polski, zwrot wpłaconej przez UŻYTKOWNIKA kwoty nie przysługuje (przesyłki, które opuściły terytorium Stanów Zjednoczonych nie mogą być zawrócone).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 3.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

3.1.1. Wszelkie działania podejmowane przez UŻYTKOWNKA w ramach SERWISU powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. UŻYTKOWNIK nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania OPERATORA, OPERATORA ZAGRANCZNEGO lub PARTNERÓW.

Artykuł 3.2. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

3.2.1. Podane przez UŻYTKOWNIKA dane osobowe OPERATOR zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2.2. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW mogą być ujawniane jedynie na wniosek organu celnego.

Artykuł 3.3. ZMIANY REGULAMINU

3.3.1. OPERATOR może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SERWISU. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPERATORA, jednak nie może być on krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SERWISIE zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3.3.2. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w SERWISIE, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o konieczności ich akceptacji przed dalszym korzystaniem z SERWISU.

Artykuł 3.4. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.4.1. W sprawie usług świadczonych w ramach SERWISU UŻYTKOWNIK może kontaktować się z OPERATOREM na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 • CHAT LIVE, dostępnej na stronie głównej SERWISU,
 • pisemnej na adres:
  Meest Polska Sp. z o.o.
  39-200 Dębica, ul. Transportowców 5.
 • e-mailowej pod adresem: bok@mymeest.pl

3.4.2. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację, jeżeli usługi wskazane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez OPERATORA, OPERATORA ZAGRANICZNEGO lub PARTNERÓW, lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.4.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w SERWISIE (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.4.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OPERATOR zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.4.5. OPERATOR rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że OPERATOR może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki - ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3.4.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA.

Artykuł 3.5. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

3.5.1. Prawem właściwym dla UMOWY pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OPERATOREM jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPERATORA w ramach SERWISU będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby OPERATORA polski sąd powszechny.

3.5.2. W przypadku zmiany Regulaminu każdy UŻYTKOWNIK serwisu zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną (wiadomość na adres e-mail podany przy logowaniu).

Artykuł 3.6. ZAŁĄCZNIKI

3.6.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik nr 1: CENNIK USŁUG

KRAJ DOSTAWY WAGA do 1 KG*
Kiosk RUCH-u** Dostawa kurierska (adresowa)
USA 53,99 PLN 54,99 PLN
Niemcy 18,99 PLN 20,99 PLN
Wielka Brytania 22,99 PLN 25,99 PLN

* ubezpieczenie zadeklarowanej wartości do kwoty nieprzekraczającej 1000 złotych

** max waga 20 kg, max wymiary 20x30x50 cm

Cennik usług USA

Pierwszy 1 kg

54,99 Złotych
Cena paczki do 1 kg zawiera: Przygotowanie do wysyłki Koszt odprawy celnej

Kolejny 1 kg

+13,99 Złotych
Każdy kolejny kilogram

Konsolidacja

+ 10,00 Złotych
Konsolidacja kolejnej paczki
Opcja dostawy
Waga do 1 kg
Placówka Poczty Polskiej/stacja Orlen
54,99 PLN
Adresowa (kurierska)
54,99 PLN
Paczkomat InPost *
54,99 PLN
Kiosk RUCHU *
53,99 złotych
Waga od 1 kg do 30 kg
+ 13,99 złotych/kg

* max. waga 20 kg

Cennik usług NIEMCY

Pierwszy 1 kg

18,99 Złotych
Cena paczki do 1 kg zawiera: Przygotowanie do wysyłki

Kolejny 1 kg

+ 2,99 Złotych
Każdy kolejny kilogram

Konsolidacja

+ 10,00 Złotych
Konsolidacja kolejnej paczki
Opcja dostawy
Waga do 1 kg
Adresowa (kurierska)
JUŻ WKRÓTCE
Kiosk RUCHU *
18,99 PLN
Waga od 1 kg do 30 kg
+ 2,99 złotych/kg

*max. waga 20 kg

Cennik usług WIELKA BRYTANIA

Pierwszy 1 kg

22,99 Złotych
Cena paczki do 1 kg zawiera: Przygotowanie do wysyłki

Kolejny 1 kg

+ 4,99 Złotych
Każdy kolejny kilogram

Konsolidacja

+ 10,00 Złotych
Konsolidacja kolejnej paczki
Opcja dostawy
Waga do 1 kg
Adresowa (kurierska)
JUŻ WKRÓTCE
Kiosk RUCHU *
Adresowa (kurierska)22,99 złotych
Waga od 1 kg do 30 kg
+ 4,99

*max. waga 20 kg

Cennik usług dodatkowych

Konsolidacja kolejnej paczki w jedną
10,00 złotychpaczka
Magazynowanie
3 złote

Cennik usług na żądanie

Wykonanie zdjęcia i wysłanie go na adres @
5 złotychzdjęcie
Dodatkowe zabezpieczenie przesyłki
10 złotychpaczka
Sprawdzenie zawartości
12 złotychpaczka
Sprawdzenie sprawności
40 złotychpaczka