REGULAMIN SERWISU MYMEEST.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1.1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

OPERATOR 
Meest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000259760, NIP: 872-22-67-231, o kapitale zakładowym w wysokości 990.000,00 zł, zarejestrowana jako krajowy operator pocztowy pod numerem B-00183, e-mail: bok@mymeest.pl.

OPERATOR ZAGRANICZNY 
Usługodawca działający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którym OPERATOR podpisał umowę na dostawę przesyłek Użytkownika.

PARTNERZY 

SERWIS 
Prowadzony przez OPERATORA pod nazwą MyMeest.pl serwis, w ramach którego UŻYTKOWNIK dokonuje zlecenia usługi dostarczenia towarów nadanych za granicą na wskazany w zleceniu adres UŻYTKOWNIKA, zgodnie z wybraną opcją dostawy realizowaną przez PARTNERÓW.

UŻYTKOWNIK 
Osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez OPERATORA w ramach SERWISU na zasadach określonych w Regulaminie.

OPCJA DOSTAWY 
Sposób dostawy przesyłki, wybrany przez UŻYTKOWNIKA, obejmujący dostawę kurierską lub odbiór w punkcie.

DOSTAWA KURIERSKA 
Dostawa towarów na wskazany adres w Polsce w ramach wybranych usług PARTNERÓW.

ODBIÓR W PUNKCIE 
Dostawa towarów do wybranych punktów wskazanych przez PARTNERÓW.

KONTO 
Prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez OPERATORA pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU.

UMOWA 
Umowa pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OPERATOREM na dostawę nadanych przez UŻYTKOWNIKA towarów od wybranego przez UŻYTKOWNIKA OPERATORA ZAGRANICZNEGO do wskazanego przez UŻYTKOWNIKA adresu.

REJESTRACJA 
Utworzenie KONTA poprzez wpisanie wymaganych przez formularz danych.

REGULAMIN 
Niniejszy Regulamin.

 

ARTYKUŁ 1.2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1.2.1. UŻYTKOWNIKIEM SERWISU może być:

1.2.2. Warunkiem uczestnictwa w SERWISIE jest Rejestracja KONTA UŻYTKOWNIKA poprzez podanie następujących danych:

1.2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawidłowości danych w formularzu rejestracyjnym na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

1.2.4. W wyniku prawidłowej Rejestracji OPERATOR tworzy dla UŻYTKOWNIKA KONTO przypisane do nazwy (loginu). UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do KONTA po podaniu w SERWISIE loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu UŻYTKOWNIKA pełni podany przez niego adres e-mail.

1.2.5. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z KONTA UŻYTKOWNIKA będą traktowane jako zamówione przez UŻYTKOWNIKA.

1.2.6. Po zakończonej Rejestracji UŻYTKOWNIKOWI przypisany zostaje niepowtarzalny 7-znakowy numer ID. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest każdorazowo umieszczać go obok swojego nazwiska w formularzach dostawy przesyłki pocztowej nadawanej na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

1.2.7. KONTO zawiera dane podane przez UŻYTKOWNIKA podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych UŻYTKOWNIK zobowiązany jest dokonać niezwłocznej aktualizacji poprzez edycję profilu.

1.2.8. UŻYTKOWNIK może posiadać więcej niż jedno KONTO, przy czym do każdego KONTA musi być przyporządkowany inny adres e-mail, a KONTA nie mogą być wykorzystywane do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień REGULAMINU, w tym dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za usługi zrealizowane w ramach serwisu.

1.2.9. OPERATOR zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA, zablokowania dostępu do wybranych usług świadczonych w SERWISIE, bądź usunięcia KONTA, w przypadku podejrzenia, że:

OPERATOR może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA przez UŻYTKOWNIKA od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego KONTA. Po dokonaniu zmiany hasła UŻYTKOWNIK natychmiast odzyska dostęp do KONTA.

1.2.10. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI stały podgląd śledzenia przesyłki, dzięki któremu UŻYTKOWNIK wie gdzie znajduje się jego przesyłka.

1.2.11. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę, aby wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego za granicą określonych w przepisach Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Prawa Celnego i Podatkowego dokonywał OPERATOR na podstawie upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.

1.2.12. W celu skorzystania z usług elektronicznych w ramach SERWISU UŻYTKOWNIK powinien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron internetowych www.

1.2.13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z SERWISU i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się OPERATOR: urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, smartfon lub tablet), przeglądarka internetowa (najnowsze wersje: Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera), opcjonalnie dowolna drukarka podłączona do komputera.

1.2.14. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do korzystania z SERWISU w sposób zgodny z prawem i obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw i dóbr osobistych OPERATORA, OPERATORÓW ZAGRANICZNYCH, PARTNERÓW oraz osób trzecich.

1.2.15. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.2.16. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

1.2.17. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi elektronicznej powinny być składane przez UŻYTKOWNIKA na adres poczty elektronicznej e-mail: bok@mymeest.pl i zawierać w szczególności: dane UŻYTKOWNIKA, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz wskazanie sposobu jej rozwiązania. Powyższe warunki reklamacji mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

1.2.18. Reklamacje, o których mowa w pkt. 1.2.17, będą rozstrzygane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez OPERATORA. O ich wyniku UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA.

1.2.19. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu SERWISU, w tym przerwy w funkcjonowaniu SERWISU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SERWISU z infrastrukturą techniczną UŻYTKOWNIKA.

 

2. USŁUGI

ARTYKUŁ 2.1. RODZAJE USŁUG

2.1.1. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dostarczenia towarów z zagranicy  na wskazany przez UŻYTKOWNIKA adres, zgodnie z wybraną przez niego opcją dostawy.

2.1.2. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dodatkowych usług takich jak:

2.1.3. Wysokość opłat za SERWIS i dodatkowe usługi określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

ARTYKUŁ 2.2. TOWARY WYŁĄCZONE Z USŁUG

2.2.1. Meest Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Paczek, które zawierają:

2.2.2. Towary zakazane w obrocie pocztowym mogą zostać zarekwirowane przez odpowiednie służby m.in. służby celne. OPERATOR, OPERATOR ZAGRANICZNY i PARTNERZY nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu towar.

2.2.3. W przypadku gdy przesyłka UŻYTKOWNIKA zawiera towary lub rzeczy wskazane w pkt. 2.2.1. – 2.2.3. OPERATOR może odstąpić od UMOWY i obciążyć UŻYTKOWNIKA poniesionymi przez OPERATORA kosztami związanymi z obsługą przesyłki, w szczególności kosztami przechowania w wysokości określonej w Załączniku nr 1.

 

ARTYKUŁ 2.3. ROZPOCZĘCIE USŁUGI

2.3.1. W celu korzystania z SERWISU UŻYTKOWNIK powinien dokonać Rejestracji KONTA w serwisie.

2.3.2. W celu dokonania wstępnej wyceny kosztów dostawy przesyłki wymagane jest, by UŻYTKOWNIK określił wszystkie bądź część z poniższych kryteriów:

2.3.3. Informacje wymagane do wyceny dostawy powinny być rzetelne i kompletne. Wprowadzenie niekompletnych lub nieprawdziwych informacji może skutkować wydłużeniem standardowego czasu realizacji usługi lub niemożliwością jej realizacji. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych informacji ze stanem faktycznym.

 

ARTYKUŁ 2.4. PRZEBIEG USŁUGI

2.4.1. UŻYTKOWNIK dokonuje zgłoszenia realizacji usługi poprzez utworzenie w SERWISIE „Nowej Paczki”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że UŻYTKOWNIK wcześniej zlecił nadanie swojej przesyłki na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO (np. kupując dany towar w sklepie za granicą jako miejsce dostawy UŻYTKOWNIK wpisał adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO – magazynu w New Jersey, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064 lub magazynu w Delaware, 3601 Old Capitol Trail A-7, 19808 Wilmington  lub magazynu w Goerlitz, Heilige-Grab-Strasse 32, 02828 Goerlitz,lub magazynu w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ lub magazynu w Chinach 广东,广州市番禺区钟村镇汉溪村一巷8号3层。, 511495广州lub magazynu w Rzymie, via Ostiense 37, 00154 Rzym lub magazynu w Madrycie, Calle del Gavilán 25, 28946 Madryt lub magazynu w Ambares-et-Lagrave, Rue Paulin de Nole 18, 33440 Abares-et-Lagrave lub magazynu w Odivelas, Rua Dr. Egas Moniz 25B, 2675-334 Lizbona.

2.4.1. UŻYTKOWNIK dokonuje zgłoszenia realizacji usługi poprzez utworzenie w SERWISIE „Nowej Paczki”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że UŻYTKOWNIK wcześniej zlecił nadanie swojej przesyłki na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO (np. kupując dany towar w sklepie za granicą jako miejsce dostawy UŻYTKOWNIK wpisał adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO – magazynu w New Jersey, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064 lub magazynu w Delaware, 3601 Old Capitol Trail A-7, 19808 Wilmington lub magazynu w Goerlitz, Heilige-Grab-Strasse 32, 02828 Goerlitz,lub magazynu w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ lub magazynu w Chinach 广东,广州市番禺区钟村镇汉溪村一巷8号3层。, 511495广州lub magazynu w Rzymie, via Ostiense 37, 00154 Rzym lub magazynu w Madrycie, Calle del Gavilán 25, 28946 Madryt lub magazynu we Francji, Rue Paulin de Nole 18, 33440 Abares-et-Lagrave lub magazynu w Odivelas, Rua Dr. Egas Moniz 25B, 2675-334 Lizbona.

2.4.2. OPERATOR ZAGRANICZNY dokonuje rejestracji w SYSTEMIE dostarczonych na jego adres towarów. Warunkiem przyjęcia towarów przez OPERATORA ZAGRANICZNEGO jest brak konieczności zapłaty za przesyłkę przy odbiorze

2.4.3. OPERATOR ZAGRANICZNY w momencie przyjęcia przesyłki w magazynie za granicą dokonuje weryfikacji stanu jej opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uszkodzeń opakowania następuje spisanie protokołu stanu opakowania przesyłki w obecności kuriera doręczającego przesyłkę lub jej dostawcy. Następnie OPERATOR informuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałym fakcie i uzgadnia dalsze postępowanie, które przewiduje alternatywne zapakowanie przesyłki z ewentualnym sprawdzeniem stanu zawartości bądź jej odesłanie do nadawcy. Przy czym w każdej sytuacji jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z Cennikiem usług, wykonana po uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM.

2.4.4. OPERATOR ZAGRANICZNY zapewnia przepakowanie przesyłki w pudełko zabezpieczające na okres podróży, ponadto dokonuje obróbki przyjętej przesyłki/przesyłek zgodnie z dyspozycjami UŻYTKOWNIKA określonymi w pkt. 2.1.– RODZAJE USŁUG. OPERATOR zastrzega sobie możliwość sugerowania UŻYTKOWNIKOWI, jakie dodatkowe operacje mogą zostać dokonane w przypadku danej przesyłki, a jakie nie są wskazane lub możliwe do wykonania.

2.4.5. UŻYTKOWNIK poprzez SERWIS dokonuje zlecenia wysłania gotowego towaru na wskazany adres w Polsce. Ostateczna wysyłka odbywa się z magazynu OPERATORA po wypełnieniu przez OPERATORA wszelkich niezbędnych dokumentów celnych i dokonaniu przez OPERATORA właściwych procedur celnych dopuszczających do obrotu na terytorium Unii Europejskiej towarów stanowiących zawartość przesyłek. OPERATOR dokonuje wszelkich czynności związanych z obsługą celną w imieniu UŻYTKOWNIKA.

2.4.6. Dopuszczenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej jest równoznaczne z wydaniem przesyłki do dostarczenia zgodnie z opcją dostawy wybraną przez UŻYTKOWNIKA w procesie zamawiania usługi.

 

ARTYKUŁ 2.5. ZAWARCIE UMOWY

2.5.1. Zawarcie UMOWY następuje w momencie przybycia zamówionej przesyłki do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO i jej rejestracji w SERWISIE.

2.5.2. Zawarcie UMOWY skutkuje koniecznością zapłaty przez UŻYTKOWNIKA wszystkich należności wyliczonych w procesie wyceny usługi i zweryfikowanych w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO i OPERATORA w Polsce.

2.5.3. OPERATOR dostarcza towar do UŻYTKOWNIKA w ciągu około 3-14 dni roboczych od momentu opłacenia przesyłki przez UŻYTKOWNIKA. Czas dostawy jest różny dla magazynów zlokalizowanych w Europie (dostawa od 3 dni roboczych) i magazynów zlokalizowanych poza terytorium Europy (dostawa do około 14 dni roboczych). Czas dostawy jest czasem orientacyjnym, może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od OPERATORA (np. odprawa celna).

 

ARTYKUŁ 2.6. ROLA OPERATORA

2.6.1. OPERATOR odpowiada za dostarczenie przesyłek od momentu ich rejestracji w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

2.6.2. PARTNERZY odpowiadają przed OPERATOREM za dostarczenie towarów od momentu odebrania ich z magazynu – siedziby OPERATORA ZAGRANICZNEGO lub OPERATORA w Polsce, do którego OPERATOR ZAGRANICZNY dostarczy towar (adres: ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica) do momentu dostarczenia UŻYTKOWNIKOWI lub osobie przez niego wskazanej.

2.6.3. OPERATOR nie odpowiada za termin dostawy towarów dokonywany przez poszczególne sklepy, osoby prywatne, osoby prawne sprzedające towary za granicą i wysyłające je do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO za granicą.

2.6.4. OPERATOR standardowo nie weryfikuje zawartości przesyłanych przesyłek, ale zastrzega sobie taką możliwość, jeżeli przesyłka wzbudza podejrzenie, co do prawidłowości jej przesyłania w obrocie pocztowym lub na życzenie UŻYTKOWNIKA. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów przesyłanych w przesyłkach pocztowych, ich zawartość oraz skład. Każdorazowo organem uprawnionym do sprawdzenia zawartości przesyłki jest organ administracji celno-skarbowej, który w przypadku odkrycia materiałów niedozwolonych prawem w przesyłce może ją zarekwirować.

2.6.5. Towar jest ubezpieczony do kwoty zadeklarowanej przez UŻYTKOWNIKA, nieprzekraczającej 500 zł w przypadku punktów partnerskich oraz nieprzekraczającej 1000 zł w przypadku dostawy adresowej. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego w zależności od poszczególnych usług.

2.6.6. W przypadku, gdy działania UŻYTKOWNIKA naruszają postanowienia Regulaminu, bądź gdy KONTO lub działalność UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU wymaga dodatkowej weryfikacji danych, OPERATOR może:

2.6.7. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialność za działania stycznych służb i serwisów, wykorzystywanych do realizacji usługi oferowanej UŻYTKOWNIKOWI, lecz niezwiązanych z OPERATOREM (banków, operatorów systemów płatności elektronicznych, służb pocztowych dostarczające przesyłki do OPERATORA ZAGRANICZNEGO, dostawców usług internetowych itp.)

2.6.8. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgodność zamówionego towaru z umową ze sprzedawcą, sposób zapakowania towaru przez sprzedawcę oraz termin realizacji zamówienia przez sprzedawcę, jak również wykonanie rzez sprzedawcę obowiązków z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

 

ARTYKUŁ 2.7. OPŁATY I PROWIZJE

2.7.1. Usługi świadczone przez OPERATORA w ramach SERWISU są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest UŻYTKOWNIK.

2.7.2. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku niepoprawnego, tj. niezgodnego ze stanem faktycznym opisania przez UŻYTKOWNIKA zawartości przesyłki bądź wartości towaru, na UŻYTKOWNIKA mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty z tytułu kontroli celnej ustalone na podstawie faktycznej zawartości i wartości przesyłki.

2.7.3. UŻYTKOWNIK dokonuje opłaty poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eCard), w walucie PLN.

2.7.4. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do opłacania wygenerowanych płatności w terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia o płatności.

2.7.5. UŻYTKOWNIK wypełniając formularz zamówienia usługi bierze pełną odpowiedzialność i deklaruje wartość zakupionego i przewożonego towaru. Wartość towaru musi być zgodna z ceną jego zakupu. Informacyjnie OPERATOR wskazuje, z tym zastrzeżeniem, że informacje te nie są czynnościami doradztwa podatkowego, finansowego, prawnego, że przesyłki o zadeklarowanej wartości poniżej 22 EUR i skierowane do osoby fizycznej podlegają zerowej stawce VAT-u i nie podlegają opłatom celnym. Przesyłki o wartości do 150 EUR mogą zostać zwolnione z cła ale podlegają opłacie VAT-u w wysokości 23%. Niektóre przedmioty, np. sprzęt elektroniczny (laptopy, komputery) są całkowicie wolne od cła. Wysokość cła można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w systemie ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna.

2.7.6. Jeśli usługa dostawy dotyczy magazynu zlokalizowanego poza terenem Unii Europejskiej, wysokość cła i podatku VAT-u zostanie obliczona w momencie dostarczenia przesyłki do magazynu OPERATORA, gdzie następuje odprawa celna. W przypadku jeżeli wartość rzeczywista towaru różni się od wartości deklarowanej, wtedy niezwłocznie UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wysokości opłaty publicznoprawnej (cło i podatek VAT) i jest zobowiązany do jej uregulowania . Przy czym OPERATOR ma prawo wstrzymać wysyłkę towaru do czasu uiszczenia przez UŻYTKOWNIKA wszelkich opłat.

2.7.7. W przypadkach opisanych w punktach 2.7.5. oraz 2.7.6. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia przez OPERATORA faktury do uregulowania opłat celnych i podatku VAT opisanych w punkcie 2.7.6. i wezwania UŻYTKOWNIKA do ich zapłaty, poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eCard), w walucie PLN. W przypadku braku zapłaty w terminie wyżej wskazanych należności, OPERATOR może obciążyć UŻYTKOWNIKA kosztami przechowania przesyłki w wysokości 5 zł/dzień/paczkę.

2.7.8. Po okresie 50 dni kalendarzowych od momentu wysłania pierwszego wezwania do zapłaty opłat opisanych w punkcie 2.7.6 i braku wpłaty towar UŻYTKOWNIKA jest poddawany utylizacji.

 

ARTYKUŁ 2.8. REZYGNACJA Z USŁUG W RAMACH SERWISU

2.8.1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 683) UŻYTKOWNIK będący konsumentem(zawierający UMOWĘ niezwiązaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia UMOWY.

2.8.2.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od UMOWY, UŻYTKOWNIK– konsument powinien sporządzić i przesłać do OPERATORA na adres: ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica lub na adres poczty elektronicznej: bok@mymeest.pl, informację dotyczącą przysługującego UŻYTKOWNIKOWI - konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy. UŻYTKOWNIK - konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. UŻYTKOWNIK – konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej OPERATORA: www.mymeest.pl. Jeżeli UŻYTKOWNIK – konsument skorzysta z tej możliwości, OPERATOR niezwłocznie prześle na jego pocztę elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

2.8.3.  W przypadku złożenia przez UŻYTKOWNIKA – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, OPERATOR zwraca mu wszystkie otrzymane płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przez OPERATORA przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez UŻYTKOWNIKA – konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że UŻYTKOWNIK – konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku UŻYTKOWNIK – konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli wykonanie usługi nastąpiło na wyraźnie żądanie UŻYTKOWNIKA – konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2.8.1, w przypadku skorzystania przez UŻYTKOWNIKA – konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez OPERATORA do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

2.8.4.  Prawo odstąpienia nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI - konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683), tj.:

2.8.4.1.           o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2.8.4.2.           w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

2.8.4.3.           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2.8.4.4.           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

2.8.4.5.           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

2.8.4..6.          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

2.8.4.7.           w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

2.8.4.8.           w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

2.8.4.9.           w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

2.8.4.10.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

2.8.4.11.        zawartej w drodze aukcji publicznej,

2.8.4.12.        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

2.8.4.13.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 3.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

3.1.1. Wszelkie działania podejmowane przez UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. UŻYTKOWNIK nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania OPERATORA, OPERATORA ZAGRANICZNEGO lub PARTNERÓW.

 

ARTYKUŁ 3.2. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

3.2.1. Podane przez UŻYTKOWNIKA dane osobowe OPERATOR zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

3.2.2. Administratorem danych osobowych jest Meest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000259760, NIP: 872-22-67-231, o kapitale zakładowym w wysokości 990.000,00 zł. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: january.wojcik@meest-group.com.

3.2.3. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego Rozporządzenia w celach świadczenia usługi Konto oraz związanych z realizacją UMOWY.Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą: właściwe organy administracji celno-skarbowej, OPERATORZY ZAGRANICZNI, PARTNERZY, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3.2.4. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane do czasu wypełnianie prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zlecenia wykonania usługi. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie zanonimizowane.

3.2.5. UŻYTKOWNIK posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3.2.6. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zrealizowania zlecenia usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwia założenie Konta lub złożenie i realizację zlecenia usługi.

 

ARTYKUŁ 3.3. ZMIANY REGULAMINU

3.3.1. OPERATOR może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SERWISU. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPERATORA, jednak nie może być on krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SERWISIE zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3.3.2. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w SERWISIE, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o konieczności ich akceptacji przed dalszym korzystaniem z SERWISU.

 

ARTYKUŁ 3.4. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.4.1. W sprawie usług świadczonych w ramach SERWISU UŻYTKOWNIK może kontaktować się z OPERATOREM na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

3.4.2. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację, jeżeli usługi wskazane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez OPERATORA, OPERATORA ZAGRANICZNEGO lub PARTNERÓW, lub są realizowane niezgodnie z UMOWĄ i postanowieniami Regulaminu.

3.4.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w SERWISIE (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.4.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OPERATOR zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.4.5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez OPERATORA w przypadku usług krajowych i 90 dni w przypadku usług międzynarodowych.

3.4.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA.

3.4.7. W razie sporu co do wykonania UMOWY strony mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń, w szczególności przed właściwymi inspektoratami Inspekcji Handlowej.

 

ARTYKUŁ 3.5. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

3.5.2. W przypadku zmiany Regulaminu każdy UŻYTKOWNIK serwisu zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną (wiadomość na adres e-mail podany przy logowaniu).

 

ARTYKUŁ 3.6. ZAŁĄCZNIKI

3.6.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: 
 

Załącznik nr 1: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz odstąpienia od umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

_______________, dnia ……………. r.

[miejscowość]                  [data]

 

Ja/My (*) _________________, niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy nr ________________ dotyczącej usługi __________________________________________

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów): __________________.

Adres Klienta (-ów): __________________________.

Podpis Klienta(-ów): __________________________.

(*) niepotrzebne skreślić