REGULAMIN SERWISU MYMEEST.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1.1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

OPERATOR 
Meest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Transportowców 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000259760, NIP: 872-22-67-231, zarejestrowana jako krajowy operator pocztowy pod numerem B-00183.

OPERATOR ZAGRANICZNY 
usługodawca działający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którym OPERATOR podpisał umowę na dostawę przesyłek, w zależności od lokalizacji magazynu jest to:

w przypadku USA - Meest-America Inc. z siedzibą w New Jersey, 641 Dowd Avenue Elizabeth, NJ 07201,

w przypadku Niemiec – Meest Germany z siedzibą w Westerburgu, Langenhahner Str. 41A, 56457 Westerburg, Niemcy,

w przypadku Wielkiej Brytanii – Meest UK z siedzibą w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ,

w przypadku Hiszpanii – Meest Spain z siedzibą w Madrycie, Calle del Gavilán 25, 28946 Madryt,

w przypadku Włoch – Meest Italy z siedzibą w Mediolanie, Via Pietro Andrea Saccardo 31, 20134 Mediolan,

w przypadku Francji – Meest France z siedzibą w Bordeaux, Rue des Cavaillès 17/304, 33310 Bordeaux

w przypadku Portugalii – Meest Portugal z siedzibą w Lizbonie, Rua Dr. Egas Moniz 6, 4700-384 Lizbona.

PARTNERZY 
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000334972, NIP: 5250007313. 
InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-28-95-061, Regon 120246484. 
“RUCH” S.A., Spółka z siedzibą w Warszawie 00-872, ul. Chłodna 52, zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, numer NIP: 118-14-58-699.

SERWIS 
Prowadzony przez OPERATORA pod nazwą MyMeest.pl serwis, w ramach którego UŻYTKOWNIK dokonuje zlecenia usługi dostarczenia towarów nadanych za granicą na wskazany w zleceniu adres w Polsce, zgodnie z wybraną opcją dostawy realizowaną przez PARTNERÓW.

UŻYTKOWNIK 
Osoba fizyczna lub podmiot prawny, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez OPERATORA w ramach SERWISU na zasadach określonych w Regulaminie.

OPCJA DOSTAWY 
Sposób dostawy w Polsce nadanych towarów, wybrany przez UŻYTKOWNIKA, obejmujący dostawę kurierską lub odbiór w punkcie.

DOSTAWA KURIERSKA 
Dostawa towarów na wskazany adres w Polsce w ramach usługi Pocztex Kurier 48.

ODBIÓR W PUNKCIE 
Dostawa towarów do placówki Poczty Polskiej/ na stację paliw ORLEN, do paczkomatu InPost oraz do kiosku RUCH-u.

KONTO 
Prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez OPERATORA pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU.

UMOWA 
Umowa pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OPERATOREM na dostawę nadanych przez UŻYTKOWNIKA towarów od OPERATORA ZAGRANICZNEGO do wskazanego przez UŻYTKOWNIKA adresu.

REJESTRACJA 
Utworzenie KONTA poprzez wpisanie wymaganych przez formularz danych.

REGULAMIN 
Niniejszy Regulamin.

ARTYKUŁ 1.2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

1.2.1. UŻYTKOWNIKIEM SERWISU może być:

1.2.2. Warunkiem uczestnictwa w SERWISIE jest Rejestracja KONTA UŻYTKOWNIKA poprzez podanie następujących danych:

1.2.3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawidłowości danych w formularzu rejestracyjnym na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

1.2.4. UŻYTKOWNIK w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie przez OPERATORA i PARTNERÓW informacji o swoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i prawem polskim.

1.2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji OPERATOR tworzy dla UŻYTKOWNIKA KONTO przypisane do nazwy (loginu). UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do KONTA po podaniu w SERWISIE loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu UŻYTKOWNIKA pełni podany przez niego adres e-mail.

1.2.6. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z KONTA UŻYTKOWNIKA będą traktowane jako zamówione przez UŻYTKOWNIKA.

1.2.7. Po zakończonej Rejestracji UŻYTKOWNIKOWI przypisany zostaje niepowtarzalny 8-znakowy numer ID. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest każdorazowo umieszczać go obok swojego nazwiska w formularzach dostawy przesyłki pocztowej nadawanej na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

1.2.8. KONTO zawiera dane podane przez UŻYTKOWNIKA podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych UŻYTKOWNIK zobowiązany jest dokonać niezwłocznej aktualizacji poprzez edycję profilu.

1.2.9. UŻYTKOWNIK może posiadać więcej niż jedno KONTO, przy czym do każdego KONTA musi być przyporządkowany inny adres e-mail, a KONTA nie mogą być wykorzystywane do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień REGULAMINU, w tym dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za usługi zrealizowane w ramach serwisu.

1.2.10. OPERATOR zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA, zablokowania dostępu do wybranych usług świadczonych w SERWISIE, bądź usunięcia KONTA, w przypadku podejrzenia, że:

OPERATOR może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA przez UŻYTKOWNIKA od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego KONTA. Po dokonaniu zmiany hasła UŻYTKOWNIK natychmiast odzyska dostęp do KONTA.

1.2.11. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI stały podgląd śledzenia przesyłki, dzięki któremu UŻYTKOWNIK wie gdzie znajduje się jego przesyłka.

1.2.12. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę, aby wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego za granicą określonych w przepisach Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Prawa Celnego i Podatkowego dokonywał OPERATOR na podstawie upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.

2. USŁUGI

ARTYKUŁ 2.1. RODZAJE USŁUG

2.1.1. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dostarczenia towarów z zagranicy (USA) na wskazany adres w Polsce, zgodnie z wybraną opcją dostawy.

2.1.2. OPERATOR SERWISU umożliwia UŻYTKOWNIKOWI zlecanie dodatkowych usług takich jak:

2.1.3. Wysokość opłat za SERWIS i dodatkowe usługi określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

ARTYKUŁ 2.2. TOWARY ZAKAZANE W OBROCIE POCZTOWYM

2.2.1. We wszystkich kategoriach towarów zakazane jest wysyłanie:

2.2.2. Niedozwolone jest umieszczanie w paczkach żywych zwierząt.

2.2.3. Zabronione jest wysyłanie przedmiotów o wyjątkowej wartości, takich jak:

2.2.4. Towary zakazane w obrocie pocztowym mogą zostać zarekwirowane przez odpowiednie służby m.in. służby celne. OPERATOR, OPERATOR ZAGRANICZNY i PARTNERZY nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu towar.

 

2.2.5. Dozwolone jest wysyłanie przedmiotów, za których stan OPERATOR, OPERATOR ZAGRANICZNY i PARTNERZY nie odpowiadają:

ARTYKUŁ 2.3. ROZPOCZĘCIE USŁUGI

2.3.1. W celu korzystania z SERWISU UŻYTKOWNIK powinien dokonać Rejestracji KONTA w serwisie.

2.3.2. W celu dokonania wstępnej wyceny kosztów dostawy wymagane jest, by UŻYTKOWNIK określił:

2.3.3. Informacje wymagane do wyceny dostawy powinny być rzetelne i kompletne. Wprowadzenie niekompletnych lub nieprawdziwych informacji może skutkować wydłużeniem standardowego czasu realizacji usługi lub niemożliwością jej realizacji. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wprowadzonych informacji ze stanem faktycznym.

ARTYKUŁ 2.4. PRZEBIEG USŁUGI

UŻYTKOWNIK dokonuje zgłoszenia realizacji usługi poprzez utworzenie w SERWISIE „Nowej Paczki”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że UŻYTKOWNIK wcześniej zlecił nadanie swojej przesyłki na adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO (np. kupując dany towar w sklepie za granicą jako miejsce dostawy UŻYTKOWNIK wpisał adres OPERATORA ZAGRANICZNEGO – magazynu w New Jersey, 600 Markley Street, Port Reading, NJ 07064 lub magazynu w Delaware, 460 Copper Drive, Newport, DE 19804 lub magazynu w Westerburgu, Langenhahner Str. 41A, 56457 Westerburg, Niemcy lub magazynu w Londynie, Unit 1 Cromwell Industrial Estate, Staffa Road, London, United Kingdom, E10 7QZ.

2.4.2. OPERATOR ZAGRANICZNY dokonuje rejestracji w SYSTEMIE dostarczonych na jego adres towarów. Warunkiem przyjęcia towarów przez OPERATORA ZAGRANICZNEGO jest brak konieczności zapłaty za przesyłkę przy odbiorze

2.4.3. OPERATOR ZAGRANICZNY w momencie przyjęcia przesyłki w magazynie za granicą dokonuje weryfikacji stanu jej opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/uszkodzeń opakowania następuje spisanie protokołu stanu opakowania przesyłki w obecności kuriera doręczającego przesyłkę lub jej dostawcy. Następnie OPERATOR informuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałym fakcie i uzgadnia dalsze postępowanie, które przewiduje alternatywne zapakowanie przesyłki z ewentualnym sprawdzeniem stanu zawartości bądź jej odesłanie do nadawcy. Przy czym w każdej sytuacji jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z Cennikiem usług, wykonana po uzgodnieniu z UŻYTKOWNIKIEM.

2.4.4. OPERATOR ZAGRANICZNY zapewnia przepakowanie przesyłki w pudełko zabezpieczające na okres podróży, ponadto dokonuje obróbki przyjętej przesyłki/przesyłek zgodnie z dyspozycjami UŻYTKOWNIKA określonymi w Art. 3 RODZAJE USŁUG. OPERATOR zastrzega sobie możliwość sugerowania UŻYTKOWNIKOWI, jakie dodatkowe operacje mogą zostać dokonane w przypadku danej przesyłki, a jakie nie są wskazane lub możliwe do wykonania.

2.4.5. UŻYTKOWNIK poprzez SERWIS dokonuje zlecenia wysłania gotowego towaru na wskazany adres w Polsce. Ostateczna wysyłka w Polsce odbywa się z magazynu OPERATORA po wypełnieniu przez OPERATORA wszelkich niezbędnych dokumentów celnych i dokonaniu przez OPERATORA właściwych procedur celnych dopuszczających do obrotu na terytorium Unii Europejskiej towarów stanowiących zawartość przesyłek. OPERATOR dokonuje wszelkich czynności związanych z obsługą celną w imieniu UŻYTKOWNIKA.

2.4.6. Dopuszczenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej jest równoznaczne z wydaniem przesyłki do dostarczenia zgodnie z opcją dostawy wybraną przez UŻYTKOWNIKA w procesie zamawiania usługi.

ARTYKUŁ 2.5. ZAWARCIE UMOWY

2.5.1. Zawarcie UMOWY następuje w momencie przybycia zamówionej przesyłki do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO i jej rejestracji w SERWISIE.

2.5.2. Zawarcie UMOWY skutkuje koniecznością zapłaty przez UŻYTKOWNIKA wszystkich należności wyliczonych w procesie wyceny usługi i zweryfikowanych w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO i OPERATORA w Polsce.

2.5.3. OPERATOR dostarcza towar do UŻYTKOWNIKA w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia przesyłki przez magazyn OPERATORA w Stanach Zjednoczonych. Czas dostawy jest orientacyjny, może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od OPERATORA (np. odprawa celna).

ARTYKUŁ 2.6. ROLA OPERATORA

2.6.1. OPERATOR odpowiada za terminowe dostarczenie przesyłek od momentu ich rejestracji w magazynie OPERATORA ZAGRANICZNEGO.

2.6.2. PARTNERZY odpowiadają przed OPERATOREM za terminowe dostarczenie towarów od momentu odebrania ich z magazynu – siedziby OPERATORA w Polsce, do którego OPERATOR ZAGRANICZNY dostarczy towar (adres: ul. Transportowców 5 39-200 Dębica) do momentu dostarczenia UŻYTKOWNIKOWI lub osobie przez niego wskazanej.

2.6.3. OPERATOR nie odpowiada za termin dostawy towarów dokonywany przez poszczególne sklepy, osoby prywatne, osoby prawne sprzedające towary za granicą i wysyłające je do magazynu OPERATORA ZAGRANICZNEGO za granicą.

2.6.4. OPERATOR standardowo nie weryfikuje zawartości przesyłanych przesyłek, ale zastrzega sobie taką możliwość, jeżeli przesyłka wzbudza podejrzenie, co do prawidłowości jej przesyłania w obrocie pocztowym lub na życzenie UŻYTKOWNIKA. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów przesyłanych w przesyłkach pocztowych, ich zawartość oraz skład. Każdorazowo organem uprawnionym do sprawdzenia zawartości przesyłki jest Urząd Celny, który w przypadku odkrycia materiałów niedozwolonych prawem w przesyłce może ją zarekwirować.

2.6.5. Za towar będący przedmiotem świadczonej usługi OPERATOR odpowiada do kwoty nieprzekraczającej wartości 60 euro (sześćdziesiąt euro). Towar jest ubezpieczony do kwoty zadeklarowanej przez klienta, nieprzekraczającej 500 zł w przypadku punktów partnerskich oraz nieprzekraczającej 1000 zł w przypadku dostawy adresowej. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia dodatkowego w zależności od poszczególnych usług.

2.6.6. W przypadku, gdy działania UŻYTKOWNIKA naruszają postanowienia Regulaminu, bądź gdy KONTO lub działalność UŻYTKOWNIKA w ramach SERWISU wymaga dodatkowej weryfikacji danych, OPERATOR może:

2.6.7. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialność za działania stycznych służb i serwisów, wykorzystywanych do realizacji usługi oferowanej UŻYTKOWNIKOWI, lecz nie związanych z OPERATOREM (banków, operatorów systemów płatności elektronicznych, służb pocztowych dostarczające przesyłki do OPERATORA ZAGRANICZNEGO, dostawców usług internetowych itp.)

ARTYKUŁ 2.7. OPŁATY I PROWIZJE

2.7.1. Usługi świadczone przez OPERATORA w ramach SERWISU są odpłatne. Wszystkimi opłatami obciążany jest UŻYTKOWNIK.

2.7.2. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku niepoprawnego, tj. niezgodnego ze stanem faktycznym, opisania przez UŻYTKOWNIKA zawartości przesyłki bądź wartości towaru, na UŻYTKOWNIKA mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty z tytułu kontroli celnej.

2.7.3. UŻYTKOWNIK dokonuje opłaty poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eService), w walucie PLN.

2.7.4. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do opłacania wygenerowanych płatności w terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia o płatności.

2.7.5. UŻYTKOWNIK wypełniając formularz zamówienia usługi bierze pełną odpowiedzialność i deklaruje wartość zakupionego i przewożonego towaru. Wartość towaru musi być zgodna z ceną jego zakupu. Przesyłki o zadeklarowanej wartości poniżej 22 EUR i skierowane do osoby fizycznej podlegają zerowej stawce VAT-u i nie podlegają opłatom celnym. Przesyłki o wartości do 150 EUR mogą zostać zwolnione z cła ale podlegają opłacie VAT-u w wysokości 23%. Niektóre przedmioty, np. sprzęt elektroniczny (laptopy, komputery) są całkowicie wolne od cła. Wysokość cła można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w systemie ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna.

2.7.6. Jeśli usługa dostawy dotyczy magazynu zlokalizowanego poza terenem Unii Europejskiej, wysokość cła i VAT-u zostanie obliczona w momencie dostarczenia przesyłki do magazynu OPERATORA w Polsce, gdzie następuje odprawa celna. W przypadku jeżeli wartość rzeczywista towaru różni się od wartości deklarowanej, wtedy niezwłocznie UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany drogą elektroniczną o całkowitym podatku celnym (cło i VAT) i jest zobowiązany do uregulowania opłaty . Przy czym OPERATOR ma prawo wstrzymać wysyłkę towaru do czasu uiszczenia przez UŻYTKOWNIKA wszelkich opłat.

2.7.7. W przypadkach opisanych w punktach 2.7.5. oraz 2.7.6. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia przez OPERATORA faktury do uregulowania opłat celnych i podatku VAT opisanych w punkcie 2.7.6., poprzez następujące opcje: przelew bankowy, płatność elektroniczna (eService), w walucie PLN. W przypadku braku wpłaty za każdy dzień zwłoki OPERATOR obciąży UŻYTKOWNIKA kosztem 5 zł/dzień/paczkę.

2.7.8. Po okresie 50 dni kalendarzowych od momentu pierwszego wezwania do zapłaty opłat opisanych w punkcie 2.7.6 i braku wpłaty towar UŻYTKOWNIKA jest poddawany utylizacji.

ARTYKUŁ 2.8. REZYGNACJA Z USŁUG W RAMACH SERWISU

2.8.1. UŻYTKOWNIK ma prawo zrezygnować z zamówionej usługi w momencie gdy towar będący przedmiotem umowy znajduje się w magazynie OPERATORA za granicą. W takim przypadku - rezygnacji z wykonania usługi, OPERATOR zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej prowizji. Zwrot wpłaty dokonanej przez UŻYTKOWNIKA zostanie pomniejszony o należną OPERATOROWI prowizję w wysokości 20 % wartości podstawowej usługi, natomiast usługi dodatkowe/usługi dodatkowe na żądanie takie jak np. konsolidacja, zrobienie zdjęcia, przechowywanie na magazynie i inne nie ulegają zwrotowi.

2.8.2. Jeśli rezygnacja z usługi nastąpiła już po wysłaniu przesyłki do Polski, zwrot wpłaconej przez UŻYTKOWNIKA kwoty nie przysługuje (przesyłki, które opuściły terytorium Stanów Zjednoczonych nie mogą być zawrócone).

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 3.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

3.1.1. Wszelkie działania podejmowane przez UŻYTKOWNKA w ramach SERWISU powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. UŻYTKOWNIK nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania OPERATORA, OPERATORA ZAGRANCZNEGO lub PARTNERÓW.

ARTYKUŁ 3.2. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

3.2.1. Podane przez UŻYTKOWNIKA dane osobowe OPERATOR zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2.2. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW mogą być ujawniane jedynie na wniosek organu celnego.

ARTYKUŁ 3.3. ZMIANY REGULAMINU

3.3.1. OPERATOR może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SERWISU. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPERATORA, jednak nie może być on krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w SERWISIE zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3.3.2. UŻYTKOWNIK przy pierwszym logowaniu w SERWISIE, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o konieczności ich akceptacji przed dalszym korzystaniem z SERWISU.

ARTYKUŁ 3.4. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.4.1. W sprawie usług świadczonych w ramach SERWISU UŻYTKOWNIK może kontaktować się z OPERATOREM na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

3.4.2. UŻYTKOWNIK może złożyć reklamację, jeżeli usługi wskazane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez OPERATORA, OPERATORA ZAGRANICZNEGO lub PARTNERÓW, lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.4.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w SERWISIE (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.4.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji OPERATOR zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.4.5. OPERATOR rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że OPERATOR może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki - ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3.4.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA.

ARTYKUŁ 3.5. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

3.5.1. Prawem właściwym dla UMOWY pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a OPERATOREM jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPERATORA w ramach SERWISU będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby OPERATORA polski sąd powszechny.

3.5.2. W przypadku zmiany Regulaminu każdy UŻYTKOWNIK serwisu zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną (wiadomość na adres e-mail podany przy logowaniu).

ARTYKUŁ 3.6. ZAŁĄCZNIKI

3.6.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: 
Załącznik nr 1: 
CENNIK USŁUG

 

 

 

WAGA

D0 1 KG

 

 

WAGA za każdy dodatkowy kilogram

 OD 1 – DO 30 KG

dostawa adresowa – Poczta Polska

placówka Poczty Polskiej

kiosk RUCH-u*

USA

69

69

59

13

Hiszpania

69

69

59

13

Włochy

69

69

59

13

Francja

69

69

59

13

Portugalia

69

69

59

13

Wielka Brytania

39

39

29

7

Niemcy

-

-

-

-

Ceny wyrażone w PLN

 

Cennik usług dodatkowych

konsolidacja kolejnej paczki w jedną

12 zł/paczka

magazynowanie paczki (powyżej 30 dnia)

5 zł/ dzień

wykonanie zdjęcia i wysłanie go na adres @

5 zł/ zdjęcie

dodatkowe zabezpieczenie przesyłki

20 zł

sprawdzenie zawartości paczki

12 zł/ paczka

sprawdzenie sprawności sprzętu 

40 zł/ paczka

*Maksymalna waga 20 kg